WR1 – Online shopping sales 3

 

The two pie charts show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 and 2010.

2. Làm Overview (tổng quan)

Phân tích

Mô tả xu hướng

Mô tả số liệu nổi bật