WR1 – Online shopping sales 9

 

Giờ thử thách nhìn biểu đồ và làm lại hoàn chỉnh bài Task 1 nhé, nếu bạn chưa dám thử thách có thể luyện lại từ đầu bằng cách bấm vào đây ^^

The two pie charts show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 and 2010.

 

Làm vào đây