Writing Day List (Tự học IELTS 100 ngày)

Hướng dẫn đăng ký

Để xem được toàn bộ 40 bài học + Video Full + Chấm bài các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Chuyển khoản 500k đặt cọc vào tài khoản sau:VO QUANG SANG
Ngân hàng Techcombank quận 3

Nội dung: “Tên + thu thach IELTS 100 ngay”

Nếu hoàn thành thử thách 100 ngày (đầy đủ Listening, Reading, Writing), phần cọc sẽ được hoàn lại 100% cho bạn.

Nhớ chụp màn hình chuyển khoản gửi cho Quang Sang | Facebook để xác nhận nhé.

Writing Task 2

Dạng 1

Day 1

Some school leavers travel or work for a period of time instead of going directly to university. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Day 2

Today many children spend a lot of time playing computer games and little time on sports. Why? Is it a positive or negative development?


*Video dành cho các bạn tham gia chấm bài

Day 3

Today many children spend a lot of time playing computer games and little time on sports. Why? Is it a positive or negative development?


*Video dành cho các bạn tham gia chấm bài

Day 4

Học viết một bài hoàn chỉnh dạng 1


*Video dành cho các bạn tham gia chấm bài

Day 5

People in the community can buy cheaper products nowadays. Do advantages outweigh disadvantages?


*Video dành cho các bạn tham gia chấm bài

Day 6

Hôm nay các bạn sẽ được trải nghiệm làm bài với form mô phỏng thi IELTS trên máy tính (computer-based test).

 

Cần chú ý:

-Form có thời gian 45 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 250 từ trở lên

-Phần làm bài đã bị khóa chức năng copy/ paste nên mọi người sẽ không thể copy bài từ bên ngoài vào được → phải gõ ra toàn bộ

Dạng 2

Day 7

Many animal species are becoming extinct due to human activities on land and in sea. What are the reasons and solutions?

Day 8

The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem?


*Video dành cho các bạn tham gia chấm bài

Day 9

Many people are working longer hours. Why is this happening? What problems can this cause to people?

Video updating…

Day 10

Học viết một bài hoàn chỉnh dạng 2

Video updating…

Day 11

People are having more and more sugar-based drinks. What are the reasons? What are the solutions to make people drink less?

Video updating…

Day 12

Hôm nay các bạn sẽ được trải nghiệm làm bài với form mô phỏng thi IELTS trên máy tính (computer-based test).

 

Cần chú ý:

-Form có thời gian 45 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 250 từ trở lên

-Phần làm bài đã bị khóa chức năng copy/ paste nên mọi người sẽ không thể copy bài từ bên ngoài vào được → phải gõ ra toàn bộ

Dạng 3

Day 13

In developing countries, children in rural communities have less access to education. Some people believe that the problem can be solved by providing more schools and teachers, while others think that the problem can be solved by providing computers and Internet access. Discuss both views and give your own opinion.

Video updating…

Day 14

Some people believe the government should spend money on building train and subway lines to reduce traffic congestion. Others think that building more and wider roads is the better way to reduce traffic congestion. Discuss both views and give your opinion.

Video updating…

Day 15

Some people think that childcare centers provide the best services for children of preschool age. Other working parents think that family members such as grandparents will be better carers for their children. Discuss both views and give your opinion.

Video updating…

Day 16

Học viết một bài hoàn chỉnh dạng 3

Video updating…

Day 17

Hôm nay các bạn sẽ được trải nghiệm làm bài với form mô phỏng thi IELTS trên máy tính (computer-based test).

 

Cần chú ý:

-Form có thời gian 45 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 250 từ trở lên

-Phần làm bài đã bị khóa chức năng copy/ paste nên mọi người sẽ không thể copy bài từ bên ngoài vào được → phải gõ ra toàn bộ

Dạng 4

Day 18

Some people say that we do not need printed newspapers any more. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Video updating…

Day 19

The best way to solve the world’s environmental problems is to increase the cost of fuel. Do you agree or disagree with this view?

Video updating…

Day 20

It is better for college students to live in schools than live at home with their parents. Do you agree or disagree?

Video updating…

Day 21

Học viết một bài hoàn chỉnh dạng 4

Video updating…

Day 22

Hôm nay các bạn sẽ được trải nghiệm làm bài với form mô phỏng thi IELTS trên máy tính (computer-based test).

 

Cần chú ý:

-Form có thời gian 45 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 250 từ trở lên

-Phần làm bài đã bị khóa chức năng copy/ paste nên mọi người sẽ không thể copy bài từ bên ngoài vào được → phải gõ ra toàn bộ

Writing Task 1

Dạng Bar và Line

Day 23

Day 24

Video updating…

Day 25

Video updating…

Day 26

Video updating…

Day 27

Hôm nay các bạn sẽ được trải nghiệm làm bài với form mô phỏng thi IELTS trên máy tính (computer-based test).

 

Cần chú ý:

-Form có thời gian 20 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 150 từ trở lên

-Phần làm bài đã bị khóa chức năng copy/ paste nên mọi người sẽ không thể copy bài từ bên ngoài vào được → phải gõ ra toàn bộ

Dạng Pie

Day 28

Video updating…

Day 29

Video updating…

Day 30

Video updating…

Day 31

Video updating…

Day 32

Hôm nay các bạn sẽ được trải nghiệm làm bài với form mô phỏng thi IELTS trên máy tính (computer-based test).

 

Cần chú ý:

-Form có thời gian 20 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 150 từ trở lên

-Phần làm bài đã bị khóa chức năng copy/ paste nên mọi người sẽ không thể copy bài từ bên ngoài vào được → phải gõ ra toàn bộ

Dạng Table, Process và Map

Day 33

Video updating…

Day 34

Video updating…

Day 35

Video updating…

Day 36

Video updating…

Day 37

Video updating…

Day 38

Video updating…

Day 39

Hôm nay các bạn sẽ được trải nghiệm làm bài với form mô phỏng thi IELTS trên máy tính (computer-based test).

 

Cần chú ý:

-Form có thời gian 20 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 150 từ trở lên

-Phần làm bài đã bị khóa chức năng copy/ paste nên mọi người sẽ không thể copy bài từ bên ngoài vào được → phải gõ ra toàn bộ

Day 40

Kiểm tra cuối kì 60 phút 2 Task

Cần chú ý:

-Form có thời gian 60 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 150 từ trở lên cho task 1 và 250 từ trở lên cho task 2

-Phần làm bài đã bị khóa chức năng copy/ paste nên mọi người sẽ không thể copy bài từ bên ngoài vào được → phải gõ ra toàn bộ