WT1 – Travel reasons 1

 

The charts show the reasons why people travel to work by bicycle or by car.

 

Đơn vị

Danh mục

Khung bài viết (viết ra khung cho tất cả các lý do)