Writing Task 1 (Thử thách tự học IELTS)

Test 1

Hôm nay các bạn sẽ được trải nghiệm làm bài với form mô phỏng thi IELTS trên máy tính (computer-based test).

 

-Form có thời gian 20 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 150 từ trở lên

-Thời gian sẽ bắt đầu tính khi bạn bấm Start

Test 2

Hôm nay các bạn sẽ được trải nghiệm làm bài với form mô phỏng thi IELTS trên máy tính (computer-based test).

 

-Form có thời gian 20 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 150 từ trở lên

-Thời gian sẽ bắt đầu tính khi bạn bấm Start

Test 3

Hôm nay các bạn sẽ được trải nghiệm làm bài với form mô phỏng thi IELTS trên máy tính (computer-based test).

 

-Form có thời gian 20 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 150 từ trở lên

-Thời gian sẽ bắt đầu tính khi bạn bấm Start