BAR 2 + 3

WR1 – PRACTICE 2

Làm 1 trong hai hoặc làm cả hai bài

BAR 2

Đơn vị: million people/ passengers
Xác định danh mục: the number of travelers using three major airports (1)
Khung bài viết:
1. the figure for (1)
2. the number of passengers using (1)

BAR 3

Đơn vị: million units/ mobile phones
Xác định danh mục: global sales of the top five mobile phone brands (1)
Khung bài viết:
1. the figure for (1)
2. the number of mobile phones sold by (1)

[maxbutton id=”89″ ]