LINE 12 + 13 + BAR 7

WR1 – PRACTICE 5

Làm một LINE + một BAR

LINE 12

Đơn vị: thousand people/ visitors
Xác định danh mục: the number of visitors to three London museums (1)
Khung bài viết:
1. the figure for (1) 
2. the number of people who visit (1)
3. (1) received …

LINE 13

Đơn vị: million people/ commuters
Xác định danh mục: the average number of UK commuters traveling each day by car, bus and train (1)
Khung bài viết:
1. the figure for (1) used by people in UK
2. the number of people who commute to work by (1)

BAR 7

Đơn vị: million minutes
Xác định danh mục: the total number of minutes of telephone calls in Finland, divided into three categories (1)
Khung bài viết:
1. the figure for (1) calls made by people in Finland
2. the number of minutes of (1) calls 

[maxbutton id=”89″ ]