Bố cục 1 bài Task 1

Phân tích

*Phần đơn vị nếu là billion, million và hundred, khi viết mô tả số liệu ta sẽ bỏ ‘s’ đi nhé.

Ví dụ: Cambridge Dictionary

Japan exported $117 billion in merchandise to the US in 1999.

In China, the policy of one child per family was introduced to stabilize the country’s population at 1.6 billion.

Mở bài

*figure – số liệu, có thể dùng cho cả đơn vị đếm được và không đếm được

*namely – cụ thể là

Chủ ngữ khi viết câu

*Việc chuẩn bị  sẵn chủ ngữ sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian khi làm bài và tăng độ chính xác khi viết câu.

*Những bài có sales (doanh thu) chúng ta có thể sử dụng chủ ngữ revenue (doanh số)

Tổng quan

*Khi phân tích xu hướng, các bạn chú ý kỹ thời gian xu hướng diễn ra nhé.

*whereas – ngược lại (dùng để nối hai vế xu hướng ngược nhau), ngoài ra ta có thể dùng while

Thân bài

Thân bài 1

*Khi gộp nhiều số liệu trong 1 câu ta sẽ dùng respectively (theo thứ tự lần lượt)

*In that year thay cho in 2000

Thân bài 2

Thân bài 3

Tích lũy từ vựng