WT1 – Airport’s passengers 10

 

The chart shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000.

 

Luyện tập làm lại thân bài 3 (năm 2000)

Khung bài viết
Phân tích số liệu danh mục trong giai đoạn 1998 – 2000
Mô tả 3 danh mục trong giai đoạn 1998 – 2000

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

Khung bài viết

1. the figure for travellers using + danh mục 

2. the number of passengers passing through + danh mục

Phân tích số liệu danh mục trong giai đoạn 1998 – 2000

the John F.Kennedy airport:

1998 – 1999: 35 giảm xuống 32

1999 – 2000: 32 tăng lên 44

the LaGuardia airport:

1998 – 2000: 48 tăng lên 68 (giá trị cao nhất)

the Newark airport:

1998 – 2000: giữ nguyên giá trị

Mô tả 3 danh mục trong giai đoạn 1998 – 2000

From 1998 to 1999, the figure for travellers using the John F.Kennedy airport dropped from 35 million passengers to 32 million passengers, then it saw an increase of 12 million passengers over the next years.

In 2000, the number of passengers passing through the LaGuardia airport reached the peak of 68 million. In addition, the figure for travellers using the Newark airport remained stable, at 42 million passengers between 1998 and 2000.


Next

[/bg_collapse]