WT1 – Airport’s passengers 4

 

The chart shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

3. Thân bài 1

Chia thân bài

1. 1995

2. 1995 - 1998

3. 1998 - 2000

Khung

1- The figure for passengers using (1)

2- The number of travellers passing through (1)

Nhìn biểu đồ phân tích

Mô tả (1 câu 2 vế)