WT1 – Airport’s passengers 8

 

The chart shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000.

 

Luyện tập làm lại thân bài 2 (năm 1998)

Khung bài viết
Phân tích số liệu danh mục trong giai đoạn 1995 – 1998
Mô tả 3 danh mục trong giai đoạn 1995 – 1998

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

Khung bài viết

1. the figure for travellers using + danh mục 

2. the number of passengers passing through + danh mục

Phân tích số liệu danh mục trong giai đoạn 1995 – 1998

the John F.Kennedy airport:

-1995 – 1997: 25 tăng lên 48 

-1997 – 1998: 48 giảm xuống 35

the LaGuardia airport:

-1995 – 1998: 35 tăng lên 48

the Newark airport:

-1995 – 1998: 15 tăng lên 42

Mô tả 3 danh mục trong giai đoạn 1995 – 1998

From 1995 to 1997, the figure for travellers using the John F.Kennedy airport rose from 25 million passengers to 48 million passengers, then it saw a fall of 13 million passengers over the next years.

Between 1995 and 1998, the number of passengers passing through the LaGuardia airport and the Newark airport grew to 48 and 42 million passengers respectively.


Next

[/bg_collapse]