WT1 – Food consumption 4

The graph shows the changes in food consumption by Chinese people between 1985 and 2010.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

3. Thân bài 1 và 2

Chia thân bài

1. 1985

2. 1985 - 1995

3. 1995 - 2010

Khung

1- The figure for (1) consumed/ eaten by people in China
2- The amount of (1) consumption

Nhìn biểu đồ phân tích

Mô tả 1985

Mô tả 1985 - 1995