WT1 – Food consumption 9

 

Giờ thử thách nhìn biểu đồ và làm lại hoàn chỉnh bài Task 1 nhé, nếu bạn chưa dám thử thách có thể luyện lại từ đầu bằng cách bấm vào đây ^^

The graph shows the changes in food consumption by Chinese people between 1985 and 2010.

 

Làm vào đây