WT1 – Ocean Thermal Energy Conversion 2

The diagram shows the production of electricity using a system called Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC).

Chuyển quy trình hình ảnh thành quy trình chữ