WT1 – Ocean Thermal Energy Conversion 3

The diagram shows the production of electricity using a system called Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC).

Overview

Kể tên các bộ phận của hệ thống OTEC

Cơ chế hoạt động của hệ thống