WT1 – Population Growth 4

The graph shows population figures for India and China since the year 2000 and predicted population growth up until 2050.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

3. Thân bài 1 và 2

Chia thân bài

1. 2000

2. 2000 - 2030

3. 2030 - 2050

Khung

1- The population figure for (1)
2- The number of people populating (1)

Nhìn biểu đồ phân tích

Mô tả 2000

Mô tả 2000 - 2030