WT1 – Population Growth 9

 

Giờ thử thách nhìn biểu đồ và làm lại hoàn chỉnh bài Task 1 nhé, nếu bạn chưa dám thử thách có thể luyện lại từ đầu bằng cách bấm vào đây ^^

The graph shows population figures for India and China since the year 2000 and predicted population growth up until 2050.

 

Làm vào đây