WT1 – Sales of games 10

 

The bar graph shows the global sales (in billions of dollars) of different types of digital games between 2000 and 2006.

 

Thân bài 3 (2006)

-Phân tích số liệu các danh mục trong giai đoạn 2003 – 2006:

handheld games 14 billion dollars tăng lên 18 billion dollars (lớn nhất)
console games 4 billion dollars giảm xuống 2.5 billion dollars (nhỏ nhất)
online games 3 tăng lên 9 billion dollars (lớn nhất)
mobile phone games 3 tăng lên 7 billion dollars (lớn nhất)

-Ta có thể nhận thấy điểm đặc biệt ở năm 2006 đó là: handheld, online và mobile phone games đạt giá trị lớn nhất trong toàn giai đoạn, còn console games thì tuột xuống giá trị thấp nhất cho toàn giai đoạn, thay vì làm tăng giảm giống thân bài 2 thì ta sẽ nhận xét hai phần này.

tăng lên giá trị cao nhất reached the peak of …
tuột xuống giá trị thấp nhất dropped to its lowest point, at …

-Viết câu mô tả số liệu:

Khung bài viết

1. the figure for + danh mục (1) 

2. the amount of money from selling + danh mục (1)

3. the revenue of + danh mục (1) 

 

handheld games, online games and mobile phone games In 2006, the figures for + handheld games, online games and mobile phone games +   18, 9, 7 billion dollars respectively.
console games By contrast, the amount of money from selling + console games +   2.5 billion dollars in the same year.

*Liệt kê số liệu phải có “respectively” ở cuối câu

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

handheld games, online games and mobile phone games In 2006, the figures for + handheld games, online games and mobile phone games +  reached the peaks of 18, 9, 7 billion dollars respectively.
console games By contrast, the amount of money from selling + console games + dropped to its lowest point, at 2.5 billion dollars in the same year.

Next

[/bg_collapse]