WT1 – Sales of games 11

 

The bar graph shows the global sales (in billions of dollars) of different types of digital games between 2000 and 2006.

 

Luyện tập làm lại thân bài 3 (năm 2006)

Khung bài viết
Phân tích số liệu xu hướng
Mô tả handheld games và console games
Mô tả online games and mobile phone games

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

Khung bài viết

1. the figure for + danh mục (1) 

2. the amount of money from selling + danh mục (1)

3. the revenue of + danh mục (1) 

Phân tích số liệu xu hướng

-handheld games = tăng lên đỉnh là 18

-console games = giảm xuống đáy là 2.5

-online and mobile phone games = tăng lên đỉnh lần lượt là 9 và 7 billion dollars

Mô tả handheld games và console games In 2006, the figures for handheld games, online games and mobile phone games reached the peaks of 18, 9, 7 billion dollars respectively.
Mô tả online games and mobile phone games By contrast, the revenue of console games dropped to its lowest point, at 2.5 billion dollars in the same year.


Next

[/bg_collapse]