WT1 – Sales of mobile phone 5

 

The chart shows global sales of the top five mobile phone brands between 2009 and 2013.

Bố cục 1 bài WT1 gồm: 1 opening, 1 overview và 2 đến 3 body

4. Thân bài 2

Chia thân bài

1. Samsung and Nokia (2009, 2009 - 2013)

2. Apple, LG, ZTE (2009, 2009 - 2013)

Khung

1- The sales figure for (1)

2- The number of mobile phones sold by (1)

Nhìn biểu đồ phân tích

Mô tả