WT1 – Sales of mobile phone 8

 

The chart shows global sales of the top five mobile phone brands between 2009 and 2013.

 

Luyện tập làm lại thân bài 2 (Apple, LG and ZTE)

Khung bài viết
Phân tích số liệu danh mục
Mô tả năm 2009
Mô tả giai đoạn 2009 – 2013

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

Khung bài viết

1. the figure for + danh mục 

2. the number of mobile phones sold by + danh mục

Phân tích số liệu danh mục

2009: Apple (20), LG (120), ZTE (50)

2009 – 2013:

-Apple: 20 tăng lên 140

-LG: 120 giảm xuống 70

-ZTE: giữ nguyên giá trị

Mô tả năm 2009 In 2009, the figures for Apple, LG and ZTE stood at 20, 120 and 50 million units respectively.
Mô tả giai đoạn 2009 – 2013

From 2009 to 2013, the figure for Apple grew by 120 million units, whereas the number of mobile phones sold by LG saw a drop from 120 million to 70 million.

In addition, the figure for ZTE remained stable at around 50 million units over the period shown.


Next

[/bg_collapse]