WT1 – Science qualifications 9

 

Giờ thử thách nhìn biểu đồ và làm lại hoàn chỉnh bài Task 1 nhé, nếu bạn chưa dám thử thách có thể luyện lại từ đầu bằng cách bấm vào đây ^^

The chart gives information about science qualifications held by people in two countries.

 

Làm vào đây