WT1 – TV Shows 3

The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia.

2. Làm Overview (tổng quan)

*Hướng dẫn: bài biểu đồ không có thời gian sẽ không có xu hướng tăng giảm, do vậy ta chỉ nhận xét những điểm nổi bật của biểu đồ.

Khung bài viết

1- The figure for (2) watching (1)

2- The percentage/ proportion/ rate of (1) watched by (2)

 

1- The figure for (3) watching (1)

2- The percentage/ proportion/ rate of (1) watched by (3)

*TV programmes (1)

genders (2)

age groups (3)

Phân tích

Mô tả genders

Mô tả age groups