Paraphrasing

Mở bài

*Phần màu đỏ chúng ta sẽ ghi nhớ để áp dụng cho những bài cùng dạng câu hỏi.

Thân bài lợi ích

Hoàn thành mở bài và thân bài 1

Thân bài bất lợi

lack (verb) không đi với of: This areas lack schools.

lack (noun) đi với of: Her only problem is a lack of confidence.

Kết luận - tóm tắt ý tưởng

Tích lũy từ vựng