Paraphrasing

Mở bài

*Phần màu đỏ chúng ta sẽ ghi nhớ để áp dụng cho những bài cùng dạng câu hỏi.

Thân bài ảnh hưởng

Thân bài giải pháp

Kết luận - tóm tắt ý tưởng

Tích lũy từ vựng