WT2 – Bad news 2

 

Nowadays, there is a trend that reports of media focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Tiếp xúc thường xuyên với tin tức tiêu cực trên báo hoặc TV ảnh hưởng đến cá nhân như thế nào?

Clarify

Điều này gây ra vấn đề gì cho họ?

Idea 2

Quá nhiều tin tức về tội phạm ảnh hưởng đến cộng đồng/ xã hội như thế nào?

Clarify