WT2 – Cost of living 2

 

In many countries, the cost of living is rising. What effects do higher prices have on individuals and society? And what are better ways for people to deal with the high cost?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

There are some negative outcomes resulting from + paraphrasing đề bài

Idea 1

Những chi phí nào đang tăng cao?

Clarify

Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân như thế nào?

Idea 2

Người dân làm gì để đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao?

Clarify

Điều này ảnh hưởng đến các doanh nghiệp như thế nào và gây ra hệ quả gì?