WT2 – Crime education 2

 

Some people who have been in prison become good citizens later. Some people think that having these people to give a talk to school students is the best way to tell them about the dangers of committing a crime. Do you agree or disagree?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Cựu tù nhân là ai? Học sinh có tin vào những chia sẻ của họ không?

Clarify

Phương pháp này có lợi gì cho học sinh và cộng đồng?

Idea 2

Phương pháp này mang lại lợi ích gì cho cựu tù nhân?

Clarify

Điều này giúp ngăn chặn được điều gì ở cựu tù nhân?