WT2 – Environment and Economy 2

 

Some people say that it is possible for a country to be both economically successful and have a clean environment. Others disagree. Discuss both view and give your opinion.

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Điều gì cho phép một quốc gia phát triển kinh tế nhưng không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Clarify

 

Idea 2

Phát triển ngành kinh tế nào giúp giữ môi trường sạch?

Clarify

Cho ví dụ minh họa.