WT2 – Environment and Economy 5

 

Some people say that it is possible for a country to be both economically successful and have a clean environment. Others disagree. Discuss both view and give your opinion.

Body 2

dựa vào

khai thác và xuất khẩu tài nguyên

gây ra thiệt hại nghiêm trọng

đốn hạ cây cối

 

Idea 1

Thứ nhất, nhiều quốc gia đang dựa vào khai thác và xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế.

Clarify

VD: tại Việt Nam, hoạt động khai thác Bauxite tại Tây Nguyên đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường.

Idea 2

Thứ hai, một vài ngành công nghiệp không thể phát triển nếu không tác động đến môi trường tự nhiên.

Clarify

VD: rất nhiều cây được đốn hạ mỗi ngày để cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất giấy.