WT2 – Foreign movies 2

 

Some people think that it is good for a country’s culture to import foreign movies and TV programmes. Others think that it is better to produce these locally. Discuss both views and give your opinion.

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Xem phim và chương trình TV nhập ngoại có lợi gì cho người xem?

Clarify

Cho ví dụ minh họa.

Idea 2

Sự hiểu biết văn hóa có lợi gì cho mối quan hệ giữa các nước?

Clarify