WT2 – Job competition 5

 

Nowadays, more and more older people who need work compete with the younger people for the same jobs. What problems this causes? What are solutions?

Body 2

mở khóa học miễn phí

trang bị kĩ năng

tăng khả năng thích ứng

dành thêm tiền cung cấp đầy đủ trợ cấp

ban hành luật hạn chế

 

Idea 1

Giải pháp đầu tiên đó là các cơ sở giáo dục có thể mở các khóa học miễn phí để giúp người lớn tuổi trang bị thêm kĩ năng thiết yếu.

Clarify

Điều này sẽ giúp họ tăng khả năng thích ứng với thị trường công việc thay đổi nhanh chóng và có nhiều cơ hội xin được việc hơn.

Idea 2

Giải pháp thứ hai đó là chính phủ nên dành thêm tiền để cung cấp đầy đủ trợ cấp và y tế cho người hưu trí, đồng thời ban hành luật hạn chế tuyển dụng lao động đã nghỉ hưu.

Clarify

Điều này sẽ cho người trẻ có nhiều cơ hội hơn để xin được công việc mong muốn.