WT2 – Noise pollution 4

 

Some people think that there should be some strict controls about noise. Others think that they could just make as much noise as they want. Discuss both views and give your opinion.

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

On the other hand, it is believed that + paraphrasing đề bài

Idea 1

Cái gì có thể giúp người dân làm ồn mà không ảnh hưởng đến người khác?

Clarify

Cho ví dụ minh họa

Idea 2

Tại sao mọi người thích gây ồn?

Clarify

Cho ví dụ minh họa