WT2 – Parenting courses 2

 

New parents should attend parenting courses to ensure the growth of their children. To what extent do you agree or disagree?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Các khóa học này sẽ cung cấp kiến thức gì cho bố mẹ trẻ?

Clarify

Kiến thức này có thể giúp ích gì cho bố mẹ trẻ?

Idea 2

Tham gia các khóa học này sẽ tạo cơ hội gì cho bố mẹ trẻ?

Clarify