WT2 – Social life 2

 

Some people think a job not only provides income but also social life. Others think it is better to develop social life with people you do not work with. Discuss both view and give your own opinion.

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Idea 1

Các công ty thường khuyến khích nhân viên làm gì để tăng hiệu suất làm việc?

Clarify

Điều này cho nhân viên cơ hội gì?

Idea 2

Nhân viên làm trong một công ty thường chia sẻ điểm chung gì?

Clarify

Điều này có lợi gì cho mối quan hệ của họ?