WT2 – Sports 4

 

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Chơi thể thao cá nhân sẽ giúp người chơi phát triển đức tính gì?

Clarify

Tại sao họ có thể phát triển tính tự lực và kỉ luật?

Idea 2

Tham gia vào các bộ môn thể thao cá nhân có giúp người chơi phát triển sự tự tôn không?

Clarify

Lợi ích của việc có sự tự tôn là gì?