WHY ARE THE JAPANESE SO RESILIENT?

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WHY ARE THE JAPANESE SO RESILIENT?

Regularly pummelled by natural disasters, Japan has frequently had to bounce back from adversity. But this, some argue, has bred fortitude and a cultural trait of resilience.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TẠI SAO NGƯỜI NHẬT BẢN LẠI RẤT KIÊN CƯỜNG?

Thường xuyên bị thiên tai đánh dồn dập, Nhật Bản đã thường phải bật trở lại từ nghịch cảnh. Nhưng điều này, một số người tranh luận, đã sản sinh ra nghị lực và một đặc điểm văn hoá của sự kiên cường.

Source

[/bg_collapse]