SCIENTISTS DISCOVER NEW SPECIES OF INSECTS IN VIETNAM

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

SCIENTISTS DISCOVER NEW SPECIES OF INSECTS IN VIETNAM

Vietnamese and international scientists have announced the discoveries of a new species of beetle and two new species of cicadas in Vietnam.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CÁC NHÀ KHOA HỌC KHÁM PHÁ RA LOÀI CÔN TRÙNG MỚI Ở VIỆT NAM

Các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đã công bố những khám phá về một loài bọ cánh cứng mới và hai loài ve sầu mới tại Việt Nam.

Source

[/bg_collapse]