HOW TO PROTECT KIDS’ EARS FROM CONSTANT HEADPHONE USE

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HOW TO PROTECT KIDS’ EARS FROM CONSTANT HEADPHONE USE

Volume is not the only measure to consider. Duration also contributes to damage to our kids’ ears.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

CÁCH ĐỂ BẢO VỆ TAI TRẺ EM KHỎI VIỆC SỬ DỤNG TAI NGHE LIÊN TỤC

Âm lượng không phải là thang đo duy nhất để xem xét. Thời lượng cũng góp phần vào sự tổn hại đôi tai của con em chúng ta.

Source

[/bg_collapse]