MASK-WEARING AND RESPIRATORY HEALTH: IS YOUR BODY GETTING ENOUGH OXYGEN?

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

MASK-WEARING AND RESPIRATORY HEALTH: IS YOUR BODY GETTING ENOUGH OXYGEN?

Even without a mask as an impediment, many people breathe in ways that compromise their well-being.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

VIỆC ĐEO KHẨU TRANG VÀ SỨC KHỎE HÔ HẤP: CƠ THỂ CỦA BẠN CÓ NHẬN ĐỦ OXY KHÔNG?

Ngay cả khi không có khẩu trang làm vật cản trở, nhiều người vẫn hít thở theo cách gây tổn hại đến sức khỏe của họ.

Source

[/bg_collapse]