HOW TO PREVENT YOUR GLASSES FROM FOGGING WHEN WEARING A MASK

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HOW TO PREVENT YOUR GLASSES FROM FOGGING WHEN WEARING A MASK

Health workers have a few tricks for solving this vexing problem, but it will take trial and error to find the one that works for you.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGĂN KÍNH CỦA BẠN BỊ MỜ KHI ĐEO KHẨU TRANG

Nhân viên y tế có một vài thủ thuật để giải quyết vấn đề phiền toái này, nhưng sẽ cần thử nghiệm để tìm ra cách phù hợp với bạn.

Source

[/bg_collapse]