EKING OUT A LIVING AS PIG PORTERS IN VIETNAM

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

EKING OUT A LIVING AS PIG PORTERS IN VIETNAM

It might seem like a strange job, but being a piglet porter is an important source of income for a group of elderly women in Que Son District, Quang Nam Province, located in central Vietnam.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

MƯU SINH VẤT VẢ BẰNG NGHỀ KHUÂN VÁC LỢN Ở VIỆT NAM

Nó có vẻ như một công việc kì lạ, nhưng làm người khuân vác lợn con là một nguồn thu nhập quan trọng cho một nhóm phụ nữ lớn tuổi ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nằm ở miền trung Việt Nam.

Source

[/bg_collapse]