FORMED GOOD HABITS DURING LOCKDOWN? HERE’S HOW TO KEEP IT UP

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

FORMED GOOD HABITS DURING LOCKDOWN? HERE’S HOW TO KEEP IT UP

Certain strategies can help you learn these new habits again, and you can start preparing now.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

ĐÃ HÌNH THÀNH THÓI QUEN TỐT TRONG THỜI GIAN PHONG TỎA? ĐÂY LÀ CÁCH ĐỂ DUY TRÌ NHỮNG THÓI QUEN ĐÓ

Một số chiến lược nhất định có thể giúp bạn học những thói quen mới này lần nữa, và bạn có thể bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ.

Source

[/bg_collapse]