HOW DOES FOOD IMPROVE YOUR MOOD?

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

HOW DOES FOOD IMPROVE YOUR MOOD?

The link between food and our physical health is so well-documented that our understanding of which foods are ‘good’ and ‘bad’ for us is almost automatic. Until recently, however, there has been comparatively little research into the link between what we eat and our mental health.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

LÀM THẾ NÀO THỰC PHẨM CẢI THIỆN TÂM TRẠNG CỦA BẠN?

Mối liên kết giữa thực phẩm và sức khỏe thể chất của chúng ta đã được ghi chép rõ ràng đến nỗi sự hiểu biết về loại thực phẩm nào “tốt” và “xấu” đối với chúng ta gần như là tự động. Tuy nhiên, cho đến gần đây, có tương đối ít nghiên cứu về mối liên hệ giữa những gì chúng ta ăn và sức khỏe tinh thần của chúng ta.

Source

[/bg_collapse]