NOTHING TO SNIFF AT: WHY YOU MIGHT LOSE YOUR SENSE OF SMELL AS YOU GET OLDER

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

NOTHING TO SNIFF AT: WHY YOU MIGHT LOSE YOUR SENSE OF SMELL AS YOU GET OLDER

The loss of this ability has recently been linked to COVID-19, but there are other, more common factors that can rob you of it.

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐỂ COI THƯỜNG: TẠI SAO BẠN CÓ THỂ MẤT KHỨU GIÁC KHI BẠN GIÀ ĐI

Việc mất khả năng này gần đây đã được liên kết với COVID-19, nhưng có những yếu tố khác, phổ biến hơn có thể cướp nó từ bạn.

Source

[/bg_collapse]