THE WELLS BRINGING HOPE IN THE DESERT

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

THE WELLS BRINGING HOPE IN THE DESERT

At the encroaching edge of the Sahara Desert, community tensions are tightly bound up with the search for water. 

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NHỮNG CÁI GIẾNG MANG HY VỌNG Ở SA MẠC

Tại rìa xâm lấn của sa mạc Sahara, căng thẳng trong cộng đồng gắn liền chặt chẽ với việc tìm kiếm nước.

Source

[/bg_collapse]