UNDERWATER MUSEUM INSIDE THE WORLD’S MOST FAMOUS REEF OFFICIALLY OPENS

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

UNDERWATER MUSEUM INSIDE THE WORLD’S MOST FAMOUS REEF OFFICIALLY OPENS

The Museum of Underwater Art (MOUA) at the Great Barrier Reef boasts a series of installations by renowned underwater sculptor Jason deCaires Taylor that highlight reef conservation, restoration, and education.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

VIỆN BẢO TÀNG DƯỚI NƯỚC BÊN TRONG RẠN SAN HÔ NỔI TIẾNG NHẤT THẾ GIỚI CHÍNH THỨC MỞ CỬA

Bảo tàng Nghệ thuật dưới nước (MOUA) tại Rạn san hô Great Barrier tự hào một loạt các tác phẩm bởi nhà điêu khắc dưới nước nổi tiếng Jason deCaires Taylor, làm nổi bật sự bảo tồn, phục hồi và giáo dục về rạn san hô.

Source

[/bg_collapse]