UNESCO DESIGNATES DAK NONG GEOPARK AS VIETNAM’S THIRD GLOBAL GEOPARK

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

UNESCO DESIGNATES DAK NONG GEOPARK AS VIETNAM’S THIRD GLOBAL GEOPARK

The UNESCO’s executive board approved this week the designation of Vietnam’s Dak Nong Geopark as one of the UNESCO Global Geoparks, the third park in Vietnam to have been awarded this honor so far.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

UNESCO CHỈ ĐỊNH VƯỜN QUỐC GIA ĐẮK NÔNG LÀ VƯỜN QUỐC GIA TOÀN CẦU THỨ BA CỦA VIỆT NAM

Ban điều hành của UNESCO đã phê chuẩn trong tuần này việc chỉ định Vườn quốc gia Đắk Nông của Việt Nam là một trong những Vườn quốc gia toàn cầu của UNESCO, vườn quốc gia thứ ba tại Việt Nam đã được trao tặng vinh dự này cho đến nay.

Source

[/bg_collapse]