VIETNAM INCREASES CARBON EMISSIONS REDUCTION TARGET IN NEXT DECADE

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

VIETNAM INCREASES CARBON EMISSIONS REDUCTION TARGET IN NEXT DECADE

The country is now aiming to reduce greenhouse gas emissions by 9% by 2030.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

VIỆT NAM TĂNG MỤC TIÊU GIẢM LƯỢNG KHÍ THẢI CARBON TRONG THẬP KỶ TỚI

Đất nước này đang nhắm đến mục tiêu giảm 9% lượng khí thải nhà kính trước năm 2030.

Source

[/bg_collapse]