WHY INDIGENOUS FOLKLORE CAN SAVE ANIMALS’ LIVES

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WHY INDIGENOUS FOLKLORE CAN SAVE ANIMALS’ LIVES

A belief system born of indigenous communities in the Philippines could help protect the country’s endangered species, from leopard cats to cloud rats.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TẠI SAO VĂN HÓA DÂN GIAN BẢN ĐỊA CÓ THỂ CỨU SỐNG ĐỘNG VẬT

Một hệ thống niềm tin được sinh ra từ các cộng đồng bản địa ở Philippines có thể giúp bảo vệ những loài có nguy cơ tuyệt chủng của đất nước, từ mèo báo đến chuột mây.

Source

[/bg_collapse]